Årsmøte

Sakliste årsmøte 23.mars 2017

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap 2016
6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
7. Budsjett 2017
8. Valg